Για πιο λόγω μπορεί να ακυρωθεί η αίτηση μου για καταχώρηση .gr domain name;Για πιο λόγω μπορεί να ακυρωθεί η αίτηση μου για καταχώρηση .gr domain name;

Συνήθως δεν ακυρώνονται αιτήσεις. Το 98% των αιτήσεων δεν έχει πρόβλημα στην έγκριση από την ΕΕΤΤ. Πιθανές αιτίες είναι τα τοπωνυμία ( γεωγραφικές περιοχές) και λάθος στα στοιχεία ιδιοκτήτη το συνήθεις ‘Δεν προκύπτει η ταυτότητα του Καταχωρούμενου - αρ. 8.1.θ. του Κανονισμού’ που σημαίνει πως δεν ύπαρχε σωστά το ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη στην αίτηση ή το domain που καταχώρησες ήταν πχ το papdimitriou.gr και το όνομα ιδιοκτήτη είναι το Ελευθερίου Δημήτριος όπου και δεν υπάρχει σχέση.
Παρακάτω το ΦΕΚ για λόγους που δεν μπορεί να γίνει δεκτό ένα αίτημα εκχώρησης gr domain name

Άρθρο 8

Λόγοι Απόρριψης Aίτησης Eκχώρησης

1. H EETT απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης:
α. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφων με το Παράρτημα Λ της παρούσης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου.


β. Αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO.
γ. Αν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο αποτελεί λέξη κλειδί στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, email.
δ. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η Eκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.
ε. Aν το συγκεκριμένο Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνιστούν σημείο και επίσημα του Eλληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Bιομηχανική Iδιοκτησία, καθώς και σημεί μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.
στ. Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου Αίτηση για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτή την νέα Αίτηση Εκχώρησης.
ζ. Αν από τα στοιχεία της αίτησης εκχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιότητα, που αντιστοιχεί σε Φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του Κανονισμού, και το οποίο συνει το Μη Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου.
η. Εάν η αίτηση εκχώρησης έγινε με προφανή κακοπιστία.
θ. Σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος έχει συμπληρώσει πλήρως την αίτηση εκχώρησης αλλά δεν έχει προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 12 στην ΕΕΤΤ στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ταυτότητά του.
2. Σκοπός των διατάξεων 8.1.α, β και γ είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την Eκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, την Eκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.Πίσω στις ερωτήσεις