Πως θα τροποποιήσω τον Netscape να λαμβάνει τα email μου;Πως θα τροποποιήσω τον Netscape να λαμβάνει τα email μου;

Incoming και outgoing SMTP servers είναι mail.yourdomain ( Βλέπε Manual)
User ή account name είναι user@yourdomainΠίσω στις ερωτήσεις