Όταν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την database μου, επιστρέφει αυτό το error:Όταν προσπαθώ να χρησιμοποιήσω την database μου, επιστρέφει αυτό το error:

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified

/folder/filename.asp, line 26

Λύση:
Πρώτα κοίταξε τον κώδικα. Μήπως χρησιμοποιείς DSN-less connection string? Αν η σειρά σύνδεσης έχει τον παρακάτω κωδικό:

Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}

Τότε χρησιμοποιείς DSN-less connection. ***Δεν προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη .***

Αν η σειρά σύνδεσης είναι έτσι:

MyConn.Open "DSN=DSNName;UID=UserID;PWD=Password;" ή
MyConn.Open "DSN=DSNName;

Τότε χρησιμοποιείς DSN για σύνδεση με την database.

Περισσότερα για DSN conection .Πίσω στις ερωτήσεις