Πού βρίσκονται τα αρχεία του domain στο σύστημα;Πού βρίσκονται τα αρχεία του domain στο σύστημα;


Εάν έχετε δημιουργήσει virtual domains (virtual servers, όπως ονομάζονται στο Virtualmin), τα αρχεία του κάθε domain βρίσκονται εξ' ορισμού στη διαδρομή:

/home/username/

Όπου username είναι ο χρήστης που έχετε δηλώσει ως διαχειριστή για το συγκεκριμένο domain. Σημειωτέον ότι ο χρήστης αυτός δημιουργείται και ως system user αυτόματα πάνω στο σύστημά σας.

Στον φάκελο αυτό βρίσκονται όλα τα σχετικά αρχεία και φάκελοι που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου virtual domain. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σβήσετε κανένα αρχείο ή φάκελο από τα προκαθορισμένα εάν δεν είστε απολύτως σίγουροι γι' αυτό που κάνετε. Μπορεί να διαταραχθεί η σωστή λειτουργία του domain σας.

Τα περιεχόμενο του web για την εμφάνιση του site σας, βρίσκεται εξ' ορισμού στον φάκελο:

/home/username/public_htmlΠίσω στις ερωτήσεις