Δυνατότητες ενός Cloud Vserver;Δυνατότητες ενός Cloud Vserver;

Σε σύγκριση με άλλα ανάλογα συστήματα, το σύστημα μας προσφέρει την υψηλότερη απόδοση και μεγάλες δυνατότητες διαχείρισης. Κάθε Cloud Vserver hosting server:
Διαθέτει το δικό του χώρo και αρχεία, τους δικούς του χρήστες και processes και το δικό του πλήρες root access.

Έχει τις δικές του IP διευθύνσεις, port numbers, tables και αυτόνομους κανόνες filtering και routing.

Έχει τα δικά του αρχεία διαμόρφωσης του διακομιστή (server configuration) files για το λειτουργικό σύστημά του και μπορεί να στεγάζει κάθε είδους εφαρμογές και λογισμικά (software).

Μπορεί να έχει τις δικές του εκδόσεις των βιβλιοθηκών του συστήματος (system libraries) και ο διαχειριστής του μπορεί να αλλάζει τα ήδη υπάρχοντα libraries.

Μπορεί να διαγράψει, να προσθέσει ή να αλλάξει οποιοδήποτε αρχείο, συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων του /root, να εγκαταστήσει τις δικές του εφαρμογές ή να αλλάξει τις ήδη υπάρχουσες root εφαρμογές. Για παράδειγμα, στον cloud, κάθε Cloud Vserver μπορεί να τρέχει διαφορετική διανομή του Linux!

Μπορεί να εγκαταστήσει οποιαδήποτε διαδικτυακή εφαρμογή ανοικτού κώδικα (open source web application) κι οποιαδήποτε εμπορική εφαρμογή θέλει ο διαχειριστής του, αρκεί να είναι συμβατή με το Λειτουργικό και τις επιμέρους τεχνολογίες που τρέχουν στο VPS.

Μπορεί να επανεκκινήσει/διακόψει τη λειτουργία του όσες φορές το θέλει, όποτε το θέλει μέσα από το CLOUD VPS Control Panel.

Μπορεί να έχει τον Διακομιστή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (E-mail Server) που επιθυμεί, πχ τον Qmail ή τον Postfix.

Μπορεί να έχει τον Διακομιστή Εξυπηρέτησης Διαδικτυακών Αιτημάτων (Web Server) που επιθυμεί ο διαχειριστής του (πχ τον Apache web server).Πίσω στις ερωτήσεις