Εμφάνιση των πρώτων σειρών ενός κειμένου

Εμφάνιση των πρώτων σειρών ενός κειμένου

Από {Kostas}

Πώς μπορώ να εμφανίζω με ASP μόνο τις 3 ή 4 πρώτες γραμμές απο ένα .txt ;

 1. 26/6/2001

  Dim objFSO
  Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  Dim objTextStream

  const strFileName = "D:\path\to\arxio.txt"
  const fsoForReading = 1

  If objFSO.FileExists("D:\path\to\arxio.txt") then

  Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(strFileName, fsoForReading)
  Response.Write "" & objTextStream.Read(150) & ""
  objTextStream.Close
  Set objTextStream = Nothing
  Else

  Response.Write strFileName & " δεν υπάρχει."
  End If

  Set objFSO = Nothing


  Όπου 150 θα δώσεις το σύνολο των χαρακτήρων που θέλεις να διαβάσεις.
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα