Ανοιγμα database - SQL

Ανοιγμα database - SQL

Από {tip}

πως μπορώ μέσα από μια asp σελίδα να ανοίξω μια database σε SQL SERVER 2000.
Δημιουργώντας DSN μου βγάζει μήνυμα που δεν την βρίσκει..

 1. 8/5/2001

  Μικρό παράδειγμα:


  sDBName = Όνομα database
  sComputerName = Computer Name
  sUserName = UserName
  sPassword =Password

  arrConn(iConnection) = "Provider=SqlOLEDB;Network Library=DBMSSOCN;" & _
  "Data Source=" & sComputerNAme & ";" &_
  "Initial Catalog=" & sDBName & ";" & _
  "User Id=" & sUserName & ";" &_
  "Password=" & sPassword & ";"

 1. 8/5/2001

  Δοκίμασε και έτσι:

  Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  db.Open "Provider=SQLOLEDB; Data Source=SERVER; Initial Catalog=database; User ID=username; Password=password"
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα