ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΣΕ ACCESS KAI MAIL ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΟΡΜΑΣ ΣΕ ACCESS KAI MAIL ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Από {p_p}

O ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ESHOP ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ACCESS. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΙL ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ?

==================================
<%@ Language=VBScript %>
<%
'******************************************************
'Copyright©2000-2002 MetaLinks.com @ http://metalinks.com
'******************************************************

%>
<% pageTitle = "Validate Order" %><%
'displays header on form field validation pages
function displayHeader()
Response.Write ""
Response.Write ""
Response.Write ""
Response.Write "

"
Response.Write "
"
Response.Write "
"
Response.Write "
"
Response.Write "
"
Response.Write "" & "

"
Response.Write ""
Response.Write "
"
Response.Write "
"
Response.Write "
"
end function

'Validate user entries in form fields and generate error pages
For Each key in Request.Form
strName = key
strValue = Request.Form(key)
Session(strName) = strValue
Next

strFirst = Request.Form("strFirst")
strLast = Request.Form("strLast")
strEmail = Request.Form("strEmail")
strAddress1 = Request.Form("strAddress1")
strAddress2 = Request.Form("strAddress2")
strCity = Request.Form("strCity")
strState = Request.Form("strState")
strPostalCode = Request.Form("strPostalCode")
strCountry = Request.Form("strCountry")
strPhone = Request.Form("strPhone")
strShipFirst = Request.Form("strShipFirst")
strShipLast = Request.Form("strShipLast")
strShipAddress = Request.Form("strShipAddress")
strShipCity = Request.Form("strShipCity")
strShipState = Request.Form("strShipState")
strShipPostalCode = Request.Form("strShipPostalCode")
strShipCountry = Request.Form("strShipCountry")
strShipMethod = Request.Form("strShipMethod")

If strFirst = "" then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your first name." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strLast = "" then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your last name." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strEmail = "" OR len(strEmail) <=7 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your email address: e.g., (name@yourDomain.com)." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strEmail = "" Or instr(strEmail, "@") = 0 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your email address: e.g., (name@yourDomain.com)." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strAddress1 = "" OR len(strAddress1) <=7 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your street address." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strAddress2 = "" OR len(strAddress2) <2 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your P.O. Box or Rural Route No. Enter 'NA' if not applicable." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strCity = "" OR len(strCity) <=2 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your city or town." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strState = "" OR len(strState) <=1 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your state or province." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strPostalCode = "" OR len(strPostalCode) <5 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your ZIP (postal) code." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strCountry = "" OR len(strCountry) <2 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your country." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if
If strPhone = "" OR len(strPhone) < 12 then
displayHeader()
Response.Write "" & "Please enter your phone number with area code; e.g., 512-555-5555." & "

" & "" & "Press your browser's " & "back button " & "to return to form." & "

"
Response.Write "
"
Response.End
end if

%>

<%
set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open ConString

intOrderID = Request.form("intOrderID")

set rsOrder = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsOrder.Open "SELECT * FROM orders WHERE orderID = " _
& intOrderID, Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic, _
adCmdText

if rsOrder.EOF then
Response.Write "There is a problem with your order. "
Response.Write "Please contact customer service."
else

rsOrder("sAmt") = Request.form("intShipping")
rsOrder("tax") = Request.form("intTax")
rsOrder("fName") = Request.form("strFirst")
rsOrder("lName") = Request.form("strLast")
rsOrder("email") = Request.form("strEmail")
rsOrder("address1") = Request.form("strAddress1")
rsOrder("address2") = Request.form("strAddress2")
rsOrder("city") = Request.form("strCity")
rsOrder("state") = Request.form("strState")
rsOrder("postalcode") = Request.form("strPostalCode")
rsOrder("country") = Request.form("strCountry")
rsOrder("phone") = Request.form("strPhone")
rsOrder("sfName") = Request.form("strShipFirst")
rsOrder("slName") = Request.form("strShipLast")
rsOrder("sAddress") = Request.form("strShipAddress")
rsOrder("sCity") = Request.form("strShipCity")
rsOrder("sState") = Request.form("strShipState")
rsOrder("sPostalcode") = Request.form("strShipPostalCode")
rsOrder("sCountry") = Request.form("strShipCountry")
rsOrder("sMethod") = Request.form("strShipMethod")
rsOrder("total") = Request.form("intTotal")
rsOrder("orderDate") = Date
rsOrder("status") = "COMPLETE"
rsOrder.Update

Conn.Execute("DELETE FROM itemsOrdered WHERE " _
& "orderID = " & intOrderID)

set rsItem = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsItem.Open "itemsOrdered", Conn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable

for each item in Request.form("strOrderItem")

strOrderItem = cstr(item)
itemInfo = split(strOrderItem, ",")

rsItem.addNew
rsItem("orderID") = intOrderID
rsItem("productID") = itemInfo(0)
rsItem("quantity") = itemInfo(1)
rsItem.Update

next

rsItem.Close
set rsItem = Nothing

Session.abandon

end if
rsOrder.Close
set rsOrder = Nothing

Conn.Close
set Conn = Nothing

%>

<%= pageTitle %>


 

  metalinks.com |
 e-Shop Home |
 Customer
Service
 

Live
Demo
This store and
its products are for demonstration purposes only. You cannot
actually purchase any of the products, nor is there a secure server
to process your order.

More info

Contact usYour order has been received.
Please allow 8 business
days for delivery.
Thanks for shopping with us!
Last Updated:
Κυριακή, Οκτωβρίου 21, 2007


Powered by MetaCart,
©2000-2001 MetaLinks.com

  1. 3/11/2007

  Πιο mail component τρέχει στο server σου;

 1. 7/11/2007

  ο server ειναι o iis της otenet
  <form method=POST action="http://users.otenet.gr/cgi-bin/forma.cgi">

  αυτο το βαζω μεσα αλλα δε δουλευει

 1. 7/5/2008

  Το asp στέλνει emails με components προ εγκατεστημένα στο server όπως το jmail, aspmail Κλπ
  Βλέπε http://tip.gr/dev/samples/Jmail.asp
  Και
  http://tip.gr/dev/samples/aspmail.asp

  Εσύ έδωσες cgi script του server σου.