ASP-SQL SERVER-INTRANET

ASP-SQL SERVER-INTRANET

Από {noni}

ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.
Ο SERVER ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ JOHΝ.

1. ΕΧΩ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΣΕ SQL SERVER ΠΩΣ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ASP ΧΩΡΙΣ DNS?

2. Η ΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΠΟΥ ΘΕΛV Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ C:\Inetpub\wwwroot?

3. ΕΓΩ ΤΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΣΤΟΝ BROWSER ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΙΣ ASP ΣΕΛΙΔΕΣ

 1. 26/2/2005

  1) <%
  DSN1 = "DRIVER={SQL Server};SERVER=servername;UID=username;PWD=password;"
  DSN1 = DSN1 & "DATABASE=databasename"
  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Open DSN1
  %>

  2) Η βάση θα βρίσκετε στον SQL server


  3) http://localhost

 1. 28/2/2005

  ΕΓΩ ΤΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΣΤΟΝ BROWSER ΚΑΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΙΣ ASP ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ SERVER?

 1. 28/2/2005

  ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ CONNECTION.ASP ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

  <%

  Dim strSQLServerName 'Holds the name of the SQL Server
  Dim strSQLDBUserName 'Holds the user name (for SQL Server Authentication)
  Dim strSQLDBPassword 'Holds the password (for SQL Server Authentication)
  Dim strSQLDBName 'Holds name of a database on the server


  'Enter the details of your SQL server below
  strSQLServerName = "SYBERIA" 'Holds the name of the SQL Server
  strSQLDBUserName = "aa" 'Holds the user name (for SQL Server Authentication)
  strSQLDBPassword = "x" 'Holds the password (for SQL Server Authentication)
  strSQLDBName = "ora8i" 'Holds name of a database on the server

  strCon = "Provider=SQLOLEDB;Server=" & strSQLServerName & ";User ID=" & strSQLDBUserName & ";Password=" & strSQLDBPassword & ";Database=" & strSQLDBName & ";"

  %>  ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ CUSTOMERS ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

  <!--#include file="connection.asp"-->


  <%
  displayRecs = 12
  recRange = 10
  %>
  <%
  'Create database connection
  'Create a connection odject
  Set adoCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

  'Set the connection string to the database
  adoCon.connectionstring = strCon

  'Set an active connection to the Connection object
  adoCon.Open


  ' Build SQL
  strsql = "SELECT * FROM F620"


  'Response.Write strsql
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  rs.cursorlocation = 3
  rs.Open strsql, conn, 1, 2
  totalRecs = rs.RecordCount

  ' Check for a START parameter
  If Request.QueryString("start").Count > 0 Then
  startRec = Request.QueryString("start")
  Session("Customers_REC") = startRec
  ElseIf Request.QueryString("pageno").Count > 0 Then
  pageno = Request.QueryString("pageno")
  If IsNumeric(pageno) Then
  startRec = (pageno-1)*displayRecs+1
  If startRec <= 0 Then
  startRec = 1
  ElseIf startRec >= ((totalRecs-1)\displayRecs)*displayRecs+1 Then
  startRec = ((totalRecs-1)\displayRecs)*displayRecs+1
  End If
  Session("Customers_REC") = startRec
  Else
  startRec = Session("Customers_REC")
  If Not IsNumeric(startRec) Or startRec = "" Then
  startRec = 1 ' Reset start record counter
  Session("Customers_REC") = startRec
  End If
  End If
  Else
  startRec = Session("Customers_REC")
  If Not IsNumeric(startRec) Or startRec = "" Then
  startRec = 1 'Reset start record counter
  Session("Customers_REC") = startRec
  End If
  End If
  %>
  <p>&nbsp;</p>
  <html>
  <head>
  <title>Untitled Document</title>
  </head>

  <body>
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr>
  <td><span class="new"><a href="Customersadd.asp">Add</a></span></td>
  </tr>
  </table>
  <p>
  <form method="post">
  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="4" bgcolor="#CCCCCC">
  <%

  ' Avoid starting record > total records
  If CLng(startRec) > CLng(totalRecs) Then
  startRec = totalRecs
  End If

  ' Set the last record to display
  stopRec = startRec + displayRecs - 1

  ' Move to first record directly for performance reason
  recCount = startRec - 1
  If Not rs.Eof Then
  rs.MoveFirst
  rs.Move startRec - 1
  End If
  recActual = 0
  Do While (Not rs.Eof) And (recCount < stopRec)
  recCount = recCount + 1
  If CLng(recCount) >= CLng(startRec) Then
  recActual = recActual + 1 %>
  <%

  ' Set row color
  bgcolor = "#FFFFFF"
  %>
  <%

  ' Display alternate color for rows
  If recCount Mod 2 <> 0 Then
  bgcolor = "#F5F5F5"
  End If
  %>
  <%

  ' Load Key for record
  key = rs("VOU")
  x_cID = rs("FLG1")

  %>
  <tr bgcolor="<%= bgcolor %>">
  <td><span class="new">
  <% Response.Write key %>
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  <% Response.Write x_cID %>
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  <td><span class="new">
  </span>&nbsp;</td>
  </tr>
  <%
  End If
  rs.MoveNext
  Loop
  %>
  </table>
  </form>
  <%

  ' Close recordset and connection
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  conn.Close
  Set conn = Nothing
  %>
  <span class="new">
  <%

  ' Display page numbers
  If totalRecs > 0 Then
  rsEof = (totalRecs < (startRec + displayRecs))

  ' Find out if there should be Backward or Forward Buttons on the table.
  If startRec = 1 Then
  isPrev = False
  Else
  isPrev = True
  PrevStart = startRec - displayRecs
  If PrevStart < 1 Then PrevStart = 1 %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=PrevStart%>"><b>Prev</b></a>
  <%
  End If
  If (isPrev Or (Not rsEof)) Then
  x = 1
  y = 1
  dx1 = ((startRec-1)\(displayRecs*recRange))*displayRecs*recRange+1
  dy1 = ((startRec-1)\(displayRecs*recRange))*recRange+1
  If (dx1+displayRecs*recRange-1) > totalRecs Then
  dx2 = (totalRecs\displayRecs)*displayRecs+1
  dy2 = (totalRecs\displayRecs)+1
  Else
  dx2 = dx1+displayRecs*recRange-1
  dy2 = dy1+recRange-1
  End If
  While x <= totalRecs
  If x >= dx1 And x <= dx2 Then
  If CLng(startRec) = CLng(x) Then %>
  <b><%=y%></b>
  <% Else %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=x%>"><b><%=y%></b></a>
  <% End If
  x = x + displayRecs
  y = y + 1
  ElseIf x >= (dx1-displayRecs*recRange) And x <= (dx2+displayRecs*recRange) Then
  If x+recRange*displayRecs < totalRecs Then %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=x%>"><b><%=y%>-<%=y+recRange-1%></b></a>
  <% Else
  ny=(totalRecs-1)\displayRecs+1
  If ny = y Then %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=x%>"><b><%=y%></b></a>
  <% Else %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=x%>"><b><%=y%>-<%=ny%></b></a>
  <% End If
  End If
  x=x+recRange*displayRecs
  y=y+recRange
  Else
  x=x+recRange*displayRecs
  y=y+recRange
  End If
  Wend
  End If

  ' Next link
  If NOT rsEof Then
  NextStart = startRec + displayRecs
  isMore = True %>
  <a href="Customerslist.asp?start=<%=NextStart%>"><b>Next</b></a>
  <% Else
  isMore = False
  End If %>
  <br>
  <% If CLng(startRec) > CLng(totalRecs) Then startRec = totalRecs
  stopRec = startRec + displayRecs - 1
  recCount = totalRecs - 1
  If rsEOF Then recCount = totalRecs
  If stopRec > recCount Then stopRec = recCount %>
  Records <%= startRec %> to <%= stopRec %> of <%= totalRecs %>
  <% Else %>
  No records found
  <% End If %>
  </body>
  </html>


  ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.

  ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΥΝΗΜΑ ΛΑΘΟΥΣ ΒΓΑΖΕΙ

 1. 4/3/2005

  Το SYBERIA δεν είναι SQL server name
  Θα πρέπει να δώσεις στο
  strSQLServerName = "SYBERIA" 'Holds the name of the SQL Server
  Ip address του SQL server ή domain name
  ΠΧ
  strSQLServerName = "254.158.25.14" 'Holds the name of the SQL Server
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα