Πρόβλημα: AddNew αντί για Update

Πρόβλημα: AddNew αντί για Update

Από {Psaxtiris}

Όταν κάνω update σε μια εγγραφή αντί να την ενημερώνει την προσθέτει.
Βοηθείστε γιατί είναι επείγον..
ο κώδικας...


Sub request_edit_news
' request data entered from news form
intNewsID = Request.QueryString("newsID")
strNewsTitle = Request("txtTitle")
strNewsDate = Request("txtDate")
strNewsMemo = Request("txtMemo")
end Sub

sub validate_edit_news
error_listb.RemoveAll
if strNewsMemo = "" then
error_listb.add "875481","****"
error_b = true
end if
end sub

Sub db_update_news
Set rsUpNews = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'Initalise the strUpNewsSQL variable with an SQL statement to query the database
strUpNewsSQL = "SELECT * FROM News_Info WHERE id="& intNewsID &";"
rsUpNews.CursorType = 2
rsUpNews.LockType = 3
'Query the database
rsUpNews.Open strUpNewsSQL, strCon

'Update the news info in the recordset
rsUpNews.Fields("title") = strNewsTitle
rsUpNews.Fields("date") = strNewsDate
rsUpNews.Fields("msg") = strNewsMemo

'Update the database with the new intro
rsUpNews.Update
rsUpNews.Requery
rsUpNews.Close

set adoCon = nothing
set strCon = nothing
set rsUpNews = nothing
end Sub

.........

if action = edit_news then
request_edit_news
validate_edit_news
if not error_b then
db_update_news
end if
end if

 1. 17/8/2003

  Μάλλον έχει μόνο read και write άδειες στην database.
  Σιγουρέψου πως η database έχει read, write και modify άδειες στον επισκέπτη.

 1. 17/8/2003

  Από που θα ορίσω modify permissions ??

 1. 17/8/2003

  Δεξί κλικ στην database/ επιλέγεις το security tab και στο everyone ή IUSR_MACHINENAME user πρόσθεσε write και modify.

 1. 17/8/2003

  Δεν βρίσκω τέτοια επιλογή, μπορείς να μου πείς πιο αναλυτικά μήπως κάνω λάθος? (έχω ΧΡ)

  Ευχαριστώ

 1. 18/8/2003

  Δεξί κλικ στην database/ και properties.

 1. 18/8/2003

  Δεν μου εμφανίζει security tab..... %-(

 1. 18/8/2003

  Για να εμφανίσεις το Security tab

  Άνοιξε το Folder Options από Control Panel. Start, Settings, Control Panel.
  Διπλό κλικ στο Folder Options.
  Στο View tab, στο Advanced settings, απενεργοποίησε το "Use simple file sharing".
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα