Αθροισμα τιμων στηλης απο μια DBaccess2000

Αθροισμα τιμων στηλης απο μια DBaccess2000

Από {dimhar}

Θελω να μου επιστρεφεται απο μια βαση το αθροισμα τιμων απο μια στηλη.(π.χ.PRICE)Δεν εχω πειρα και θα ηθελα βοηθεια πως να συνταξω τις sql statements και την recordset methods
Εχω την παρακατω σελιδα:


<% dim cust_id,name

name =request.form("name")
%>

<%
cmdTemp.Commandtype = 1
cmdTemp.CommandText = " select sum(price) from INVOICES"
'response.write(cmdTemp.CommandText)
set rs=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs.Open cmdTemp, , adOpenStatic, adLockOptimistic
%>


<%=name%>

<% do while not rs.eof %><% rs.movenext
loop
set rs=nothing%>
Net Price
<%=rs("price")%>
  1. 5/2/2004

    Χρησιμοποιησε την εντολη SUM απο SQL

    select sum(price) AS pric1 from INVOICES .... WHERE....

    και εμφανισε την με <%=rs("price1")%>
   Πίσω στην προηγούμενη σελίδα